Osynligt arbete-barometern


Novus och Make Equals samarbete

Vi samarbetar med Novus för att ta fram data på hur det osynliga arbetet fördelas på jobbet.

Trots att fenomenet osynligt arbete är utbrett, finns det för närvarande en brist på tillförlitlig data som redogör för fördelningen av osynliga arbetsuppgifter på arbetsplatser runt om i Sverige. För att adressera detta släpper vi, i samarbete med undersökningsföretaget Novus, osynligt arbete-barometern månadsvis. Novus ställer sin Sverigepanel till förfogande för att kunna kartlägga fördelningen av olika sorters osynliga arbetsuppgifter på våra arbetsplatser.

I samarbetet får Novus tillgång till Make Equals expertis för att stärka sitt interna jämställdhetsarbete och stöd i att identifiera och fördela det osynliga arbetet på den egna arbetsplatsen. Detta initiativ sker i anslutning till Make Equals projekt ”Osynligt arbete på jobbet: Ett digitalt metodstöd för jämställda villkor i det hybrida arbetslivet”. 

Resultat juli

 • I hemmet upplever varannan kvinna (53%) som lever i ett tvåkönat förhållande att de själva tar större ansvar än sin partner för att planera och/eller organisera gemensamma utflykter och aktiviteter under semestern. Drygt var tionde man tycker att det är de själva som tar det största ansvaret (13%) 
 • 5% av kvinnorna och 23% av männen upplever att deras partner i högre utsträckning planerar och/eller organiserar hushållets gemensamma aktiviteter
 • I vänskapskretsen upplever varannan kvinna (47%) att de kvinnliga vännerna tar större ansvar än de manliga för att planera och/eller organisera gemensamma utflykter och aktiviteter under semestern. Drygt var tionde man tycker att det är männen som tar det största ansvaret i vänskapskretsen (16%) 
 • 1% av kvinnorna och 6% av männen upplever att deras manliga vänner i högre utsträckning planerar och/eller organiserar utflykter och aktiviteter för resten av gänget
 • Varannan man upplever att det är jämnt fördelat i den egna vänskapskretsen (47%), jämfört med knappt var tredje kvinna (29%). Om det egna hushållet svarar varannan kvinna (46%) i ett tvåkönat förhållande att de själva drar det tyngsta lasset i reseplaneringen, att jämföra mot var femte man som tycker de själva drar det tyngsta lasset (18%)

Resultat juni

 • Varannan kvinna (50%) som lever i ett tvåkönat förhållande upplever att de själva tar större ansvar för att planera och/eller organisera midsommarfirandet än sin partner. Att jämföra mot bara drygt var tionde man som tycker att de själva tar det största ansvaret (15%) 
 • Varannan kvinna (50%) och var femte man (22%) uppger att det är ens kvinnliga vänner som i större utsträckning tar ansvar för att planera och/eller organisera midsommarfirandet i den närmsta umgängeskretsen 
 • 0% av kvinnorna och bara 4% av männen anser att det är männen i umgängeskretsen som tar det större ansvaret i planerandet och/eller organiserandet av midsommarfirandet
 • En större andel män än kvinnor anser att ansvaret för midsommarfirandet är jämnt fördelat både i hushållet (54% vs. 35%) och umgängeskretsen (44% vs. 26%)
 • Dubbelt så många kvinnor (35%) som män (17%) anser att kvinnor tar större ansvar för att planera och/eller organisera arbetsplatsens sommarfest. Att jämföra med att 7% av kvinnorna och 2% av männen anser att männen drar det tyngre lasset. 

Resultat maj

 • 4 av 10 kvinnor och 3 av 10 män uppger att de minst en gång under arbetsdagen tänker på vad de ska göra för hushållssysslor när de kommer hem. 
 • 30% av kvinnorna och 18% av männen uppger att de brukar tvätta under arbetstid när de arbetar hemifrån

Resultat april

 • Ungefär lika många män (65%) som kvinnor (69%) uppger att de själva uppmärksammat kollegors mående minst en gång de senaste 30 dagarna. 
 • Däremot skiljer det sig mellan könen huruvida en gjort det fler än en gång. Drygt var fjärde kvinna (27%) uppger att de själva har uppmärksammat kollegors mående minst en gång varje dag under de senaste 30 dagarna. Att jämföra med var tionde man (10%).
 • Tre gånger fler kvinnor än män upplever att kvinnor uppmärksammar kollegors mående i högre grad än män (32% vs. 12%). Fler män (56%) än kvinnor (45%) uppfattar att det är jämnt fördelat. 
 • 0% av kvinnor upplever att män uppmärksammar kollegors mående i högre grad än kvinnor, medan 7% av män upplever att män gör det i högre grad.
 • Mer än dubbelt så många kvinnor som män (33% vs 14%) upplever att kvinnor i högre grad plockar bort andras koppar eller glas. 11% av män upplever att sysslan utförs i högre grad av män, jämfört med 1% kvinnor. 
 • Drygt dubbelt så många kvinnor som män uppger att de själva har plockat bort andras koppar eller glas minst en gång varje dag de senaste 30 dagarna (10% vs. 4%).
 • Fyra gånger fler kvinnor än män upplever att kvinnor i högre grad tar ansvar för att ta anteckningar under möten (31% vs. 8%). 

Resultat mars

 • Noll procent av kvinnorna anser att det är män som i högre grad än kvinnor tar hand om uppgifter som att planera insamlingar till kollegor som fyller år eller ska tackas av, rengöra toaletter eller ordnar i mötesrum före och/eller efter möten.
 • Nästan fem gånger så många kvinnor som män upplever att det i högre grad är kvinnor som ordnar i mötesrum före och/eller efter ett möte (32% vs. 7%).
 • Män anser i dubbelt så hög utsträckning som kvinnor att det är jämnt fördelat vem som sköter insamlingar till födelsedagar eller avtackningar på den egna arbetsplatsen (32% vs. 17%). Samtidigt upplever mer än dubbelt så många kvinnor som män att det är kvinnor som i högre grad utför detta arbete (45% vs. 21%).
 • Kvinnor anser i tre gånger så hög utsträckning som män att det är kvinnor som ser till att det finns kaffe/te och mjölk på arbetsplatsen (37% vs. 12%). Samtidigt anser män i fyra gånger så hög utsträckning än kvinnor att det är män som gör sysslan oftare (9% vs 2%).
 • Dubbelt så många kvinnor som män upplever att kvinnor i högre grad rengör toaletten/handfatet efter andra kollegor (30% vs. 15%).
 • Bland både kvinnor och män uppger 7 av 10 att fördelningen av osynligt arbete inte diskuteras på den egna arbetsplatsen.